Μεταφραστική Έρευνα στην Υγεία

Heath_Translation_img

Η Μεταφραστική Έρευνα στην Υγεία που διεξάγεται στο ΙΝΕΒ αποσκοπεί στην ανάπτυξη εργαστηριακών μεθοδολογιών και εφαρμογών κλινικού ενδιαφέροντος και τη εισαγωγή τους στην κλινική πράξη με στόχο την ορθολογική διαχείριση των ασθενών και παράλληλα την ελάττωση του κόστους και των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ανοσογενετική ανάλυση σε ειδικές εφαρμογές με κλινική σημασία στην ανοσολογία
- Αρχιτεκτονική των άνοσων ρεπερτορίων
- Χαρακτηριστικά του Μηχανισμου Σωματικής Υπερμεταλλαξιγένεσης (ΣΥΜ)
- Δυναμική των κλώνων των άνοσων ρεπερτορίων με ιδιαίτερη έμφαση στη ελάχιστη υπολλειματική νόσο
- Σχέση αλληλουχίας / δομής / λειτουργίας – από τα γονίδια στην ειδικότητα των υποδοχέων ανοσίας
- Άνοση σηματοδότηση στη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

Λεμφοκύτταρα και μικροπεριβάλλον
- Αναγνώριση νέων προγνωστικών βιοδεικτών και νέων θεραπευτικών στόχων
- Ανάλυση της αντοχής στη θεραπεία

Ο ρόλος των επιγενετικών τροποποιήσεων στις αιματολογικές νεοπλασίες
Η καρκινογένεση είναι πολυσταδιακή διαδικασία καθώς και πολυπαραγοντική νόσος που χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση πλήθους αλλοιώσεων, γενετικών και επιγενετικών. Η επιγενετική κρίσιμος και συμπληρωματικός “παίκτης” στη ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων και έχει συσχετιστεί στενά με την έναρξη και εξέλιξη του καρκίνου. Ως επιγενετική ορίζονται οι κληρονομούμενες αλλαγές στο γενετικό υλικό που ρυθμίζουν την έκφραση γονιδίων χωρίς να επηρεάζουν την αλληλουχία του γονιδιώματος.
- Η μεθυλοτρανσφεράση των ιστονών ΕΖΗ2 ως ένας νέος θεραπευτικός στόχος στη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία
- Διαφορικά πρότυπα μεθυλίωσης και διαφορική γονιδιακή έκφραση: η αναγνώριση της TP63 ως νέου παράγοντα

Κυτταρομετρία ροής
- Αυτοματοποιημένη ανάλυση κυτταρομετρίας ροής

Συστήματα καταγραφής και διαχείρησης κλινικοβιολογικών δεδομένων
- CMLab-GR
- CLL-Registry
Heath_Translation_small_img

Γονιδιακή και κυτταρική θεραπεία για συγγενή και επίκτητα αιματολογικά νοσήματα
- Παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα Τ λεμφοκυττάρων με ειδικότητα έναντι του ασπέργιλλου και επικύρωση διαδικασίας

Φαρμακολογική έρευνα
- Έλεγχος βιοϊσοδυναμιών
- Απομόνωση, τυποποίηση και ενδελεχής λειτουργικός χαρακτηρισμός ουσιών φαρμακευτικού ενδιαφέροντος

Βιο-Στατιστική 
- Μελέτη ευρείας κλίμακας Μεθυλίωσης του DNA σε λεμφικές κακοήθειες
- Στρατηγικές εξέτασης για Καρκίνο του Τραχήλου
- Αξιολόγηση της Σημασιολογικής Ομοιότητας σε βιολογικά δεδομένα

Βιοπληροφορική 
- Οι βιοεπιστήμες στην εποχή των ηλεκτρονικών υποδομών: παρόν και μέλλον

Δημοσιεύσεις