Πληροφορική Βιοδεδομένων Μεγάλης Κλίμακας

INAB-SITE-10ICTwithCHIP

Η ερευνητική δραστηριότητα στον άξονα Πληροφορικής, υπολογιστικών επιστημών και Τηλεματικής του ΙΝΕΒ βασίζεται στη χρήση προιόντων και συστημάτων βασισμένων σε τεχνολογίες τηλεματικής και πληροφορικής που αφ’ενός εξυπηρετούν τις ανάγκες διαχείρισης, ανάλυσης, προσομοίωσης και κατανόησης λειτουργίας βιολογικών συστημάτων σε όλα τα υπάρχοντα είδη σε βασική βιοιατρική και βιομοριακή έρευνα, αφ’ ετέρου δίνουν την δυνατότητα δημιουργίας ένος eHEALTH οικοσυστήματος που καλύπτει όλες τις βαθμίδες υπηρεσιών υγείας χρησιμοποιώντας μια ευρεία κλίμακα ιατρικών συσκευών και εξειδικευμένου ιατρικού λογισμικού για βιο-ιατρικές καταγραφές,  διαγνωστική, πρόληψη και θεραπεία. Με την προσέγγιση αυτή αναμένεται να αναπτυχθεί και να διαπιστευθεί ο συντονισμός και η διασύνδεση όλων των συνιστωσών των συστημάτων υγείας, αλλά και των συστημάτων διαχείρισης υγείας που βρίσκονται εκτός των διαπιστευμένων συνιστωσών του συστήματος υγείας (πχ. σπίτι, τόπος εργασίας). Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να γίνει δυνατή η υλοποίηση της εξατομικευμένης και μεταφραστικής ιατρικής και η δημιουργία ενός συμπαγούς συστήματος για την ανάπτυξη ποιοτικών κλινικών μελετών για την παραγωγή ιατρική βασισμένης στην τεκμηρίωση.

Επιστήμες πληροφορικής και υπολογιστών :

  • Διαχείριση και ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας
  • Επεξεργασία και ερμηνεία βιοιατρικής πληροφορίας
  • Προσομοίωση και μοντέλα βιολογικών συστημάτων μεγάλης κλίμακας, με χρήση υπολογιστικών συστημάτων υψηλής επίδοσης
  • Ανάπτυξη συστημάτων εξατομικευμένης υγείας χρησιμοποιώντας υβριδικές, ιδεατές και εφαρμοσμένες τεχνικές και διαδικασίες
  • Διασυνδεδεμένη υγεία
  • Υποστήριξη ποιοτικών κλινικών μελετών

 

Έργα Έρευνας & Ανάπτυξης

Cloud4all — Cloud platforms Lead to Open and Universal access for people with Disabilities and for All

universAAL — Universal open platform and reference Specification for ambient assisted living

REMOTE — Remote health and social care for independent living of isolated elderly with chronic conditions

Δημοσιεύσεις