ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας (ΕΔΙΑ) ιδρύθηκε στις 17/05/2018 με πρωτοβουλία του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.
Κύριος στόχος του Δικτύου είναι η διασύνδεσή του με το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και η προσφορά σύγχρονων υπηρεσιών Υγείας υψηλής ποιότητας στους πολίτες, αναβαθμίζοντας τη διάγνωση, την πρόβλεψη της έκβασης και τη στοχευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο.
Στο Δίκτυο συμμετέχουν κορυφαίοι εθνικοί, ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς που εξειδικεύονται στην έρευνα και τις κλινικές εφαρμογές από τα πεδία της Μοριακής Βιολογίας, της Ιατρικής και της (Βιο) Πληροφορικής.
Οι πρώτες τέσσερις Μονάδες Ιατρικής Ακριβείας (ΜΙΑ), δύο στην Αθήνα, μια στο Ηράκλειο Κρήτης και μια στη Θεσσαλονίκη έχουν ήδη δημιουργηθεί και θα πλαισιωθούν σταδιακά από Κλινικές Ογκολογίας/ Αιματολογίας και σχετικά Διαγνωστικά Εργαστήρια σε ολόκληρη την Ελλάδα.

H Ιατρική Ακριβείας (IA) αποτελεί πεδίο έντονου διεθνούς συναγωνισμού με κάθε εμπλεκόμενο ινστιτούτο αλλά και κάθε χώρα με πρόγραμμα ΙΑ να διεκδικεί ζωτικό χώρο και να επιδιώκει να προσελκύσει αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό ώστε να προωθήσει τις δράσεις και να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της. Σε αυτό το πλαίσιο, το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας (ΕΔΙΑ) θα ακολουθήσει μια προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική ώστε να καταστήσει σαφές το στίγμα και να προβάλει τις δυνατότητές του.
Η συγκεκριμένη στρατηγική βασίζεται σε

βιοϊατρική αριστεία, ιδίως στο πεδίο του καρκίνου
εμπειρία στη βιοανάλυση σε κλινικό και διαγνωστικό επίπεδο αλλά και στην προαγωγή της έρευνας στη μοριακή βάση του καρκίνου
ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων ερευνητών /κλινικών ιατρών και ακαδημαϊκών/ ερευνητικών/ κλινικών κέντρων αλλά και ομάδων υποστήριξης ασθενών, κανονιστικών αρχών και συναφείς επιχειρήσεις και βιομηχανία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η στρατηγική του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στηρίζεται στη λογική της ‘επικέντρωσης/γενίκευσης’ (zoom in/zoom out), σύμφωνα με την οποία πρώτα εξετάζονται παραδειγματικές περιπτώσεις και, στη συνέχεια, η εμπειρία μεταφέρεται προς εφαρμογή και αξιολόγηση σε ευρύτερες κατηγορίες. Με την πάροδο του χρόνου, μέσω συνεχών επαναλήψεων της διαδικασίας και επέκτασης σε ευρύτερο φάσμα κλινικά επικυρωμένων ενδείξεων, η συγκεκριμένη προσέγγιση διασφαλίζει ότι η ΙΑ θα γίνει αποδεκτή ως το νέο πρότυπο ιατρικής μέριμνας από τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας, τις αρχές και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Το εγχείρημα καλείται να αντιμετωπίσει επιστημονικές, κλινικές, τεχνολογικές και οικονομικές προκλήσεις. Το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει τις συγκεκριμένες προκλήσεις με τις εξής ενέργειες:

ενοποίηση πολλών και ετερογενών συνόλων βιοδεδομένων, διαφορετικών ειδών και διαφορετικής κλίμακας, ώστε να ενισχυθεί η αλυσίδα που συνδέει τη μοριακή διερεύνηση με το θεραπευτικό όφελος: οι επιδόσεις των ερευνητών του Δικτύου στο συγκεκριμένο τομέα στηρίζουν ισχυρά την πιθανότητα επιτυχίας
αναβάθμιση υποδομών για βιοανάλυση και ανάλυση δεδομένων (data science) και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την αποτελεσματική σύγκλιση μεταξύ αυτών των δύο βασικών πυλώνων της ΙΑ
συστηματική συνεργασία με ειδικούς σε ποικίλους συμπληρωματικούς τομείς, που κυμαίνονται από τη συλλογή και φύλαξη κλινικών δειγμάτων (biobanking) έως την αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας, τα οικονομικά της υγείας και τη βιοηθική, ώστε να αναζητηθούν λύσεις στα πολλά ανοιχτά ζητήματα
συνεργασία με αντίστοιχες διεθνείς πρωτοβουλίες

Συντονιστής: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ)
Στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας, η Μονάδα Ιατρικής Ακριβείας Κεντρικής Μακεδονίας (ΜΙΑΚΕΜ) στο ΙΝΕΒ-ΕΚΕΤΑ θα εκπονήσει τις εξής δραστηριότητες:

παροχή εξειδικευμένων διαγνωστικών υπηρεσιών βασισμένων σε τεχνολογίες ανασυνδυασμένου DNA, ιδίως ομικές προσεγγίσεις.
ανάδειξη νέων βιοδεικτών μέσω συνδυαστικής προσέγγισης βασισμένης στην ενοποίηση νέων βιομοριακών δεδομένων με δεδομένα πραγματικής κλινικής πρακτικής (real world evidence, RWE).

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις κακοήθειες του αιμοποιητικού και λεμφικού ιστού και τις προνεοπλασματικές καταστάσεις.

1η Τεχνική Συνάντηση εργασίας, Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ | 9 Ιουλίου 2018
2η Τεχνική Συνάντηση εργασίας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος | 16-17 Οκτωβρίου 2018
3η Τεχνική Συνάντηση εργασίας, ΙΙΒΕΑΑ | 9 Νοεμβρίου 2018
4η Τεχνική Συνάντηση εργασίας, ΕΙΕ | 13 Δεκεμβρίου 2018
5η Τεχνική Συνάντηση εργασίας, ΙΤΕ | 22 Ιανουαρίου 2019
6η Τεχνική Συνάντηση εργασίας, ΕΚΠΑ | 19 Φεβρουαρίου 2019
7η Τεχνική Συνάντηση εργασίας, INEB – EKETA | 18-19 Μαρτίου 2019