ΚΟΜΒΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ

ΠΥΛΩΝΕΣ

Βιοανάλυση
Δεδομένα από την
πραγματική πρακτική
Επιστήμη εφαρμογών

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ:
στο προσκήνιο
της έρευνας στις
Επιστήμες Ζωής

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Γεφύρωση κενού ανάμεσα
στην ερευνητική αριστεία
στις Επιστήμες Ζωής και τις
εφαρμογές για τις ανάγκες
του τελικού χρήστη

ONE
HEALTH

υγιείς
άνθρωποι
υγιές
περιβάλλον
υγιή
ζώα & φυτά

CAPITALIZING

Bio-Economy & Agri-Technology Institute
Hellenic Institute of Transport
Information Technologies Institute
Institute of Applied Bioscences
Chemical Process & Energy Resources Institute